e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavní stránkaKošík a objednávkaO násReklamační řádJak nakupovatObchodní podmínkyKontakt
Kategorie
Zvolte jazyk
e-shop zdarma cesky e-shop zdarma vo slovencine e-shop zdarma englishReklama:

. Všeobecná ustanovení

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou definice a ustanovení, které upravují základní obchodní podmínky a vztahy mezi Dětský nábytek (dále jen „prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující) a směřují k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem. Tyto obchodní podmínky tvoří spolu s potvrzenou objednávkou a občanským zákoníkem právní rámec daného závazkového vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky a uzavřený smluvní vztah se v takovém případě řídí výhradně těmito obchodními podmínkami, pokud není s kupujícím písemně dohodnuto jinak.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě, tj. v objednávce odeslané kupujícím.  v prospektech, propagačních materiálech a jiných tiskovinách vycházejí vždy z údajů poskytnutých od výrobců s tím, že prodávající si vždy vyhrazuje právo učinit změny specifikace výrobku. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců či jiných smluvních partnerů, a prodávající neodpovídá za jejich správnost či tiskové chyby. Kupující má právo před objednáním vznést žádost na případné prověření těchto údajů u prodávajícího. Obrázky u výrobků mohou být pouze ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení, obsahu setu více výrobků), rozhodující je vždy popiska výrobku, kde je výrobek detailně popsán.

3. Objednávka, uzavření smlouvy

K uzavření kupní smlouvy dojde odesláním objednávky ze strany kupujícího. Prodávající akceptuje pouze objednávky zadané v internetovém obchodě na stránkách, je oprávněn zaslanou objednávku kupujícího stornovat v případě doprodání objednaného zboží.

Objednávky, jejich změny, či ukončení již uzavřených smluv jsou zásadně platné jedině tehdy, pokud byly ze strany prodávajícího učiněny či potvrzeny písemně e-mailem.

4. Cena, platební podmínky

Ceny uvedené v internetovém obchodě prodávajícího jsou platné ke dni doručení objednávky kupujícího prodávajícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny či aktualizace cen v případě změny dodavatelsko-odběratelských podmínek výrobců a smluvních partnerů, tyto změny jsou vždy průběžně uváděny v aktualizaci ceníků. Ceny uvedené v potvrzení objednávky jsou pro danou objednávku považovány za pevné bez ohledu na případné další aktualizace cen, není-li s kupujícím dohodnuto jinak.

Kupní cena je považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny uvedené v potvrzení objednávky na účet prodávajícího. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad, dodací i záruční list.

5. Dodací termíny

Dodacím termínem se rozumí doba mezi vyhotovením potvrzení objednávky a avízu kupujícímu o připravenosti zboží k odběru v provozovně prodávajícího popř. avízu o předání zboží přepravní společnosti. Dodací termín je uveden u každé položky v internetovém obchodě.

V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či jejím poškození, je kupující povinen uvést tuto skutečnost písemně do potvzení o převzetí zásilky a pokud je po rozbalení zásilky zboží poškozeno, nahlásit toto kupujícímu do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky. Převzetím zásilky bez písemné výtky kupující stvrzuje, že zásilka byla doručena v bezvadném stavu

6. Místo plnění

Místem plnění je provozovna prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní firmě k dopravě k zákazníkovi, nebo je místem osobního odběru.

8. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 občanského zákoníku, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v občanském zákoníku. Před odesláním zboží prodávajícímu (na náklady kupujícího) je v takovém případě povinen zaslat e-mailem či doporučeným dopisem formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Odstoupení od smlouvy spolu se zbožím musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14 denní lhůty od převzetí zakoupené věci.

Zaslané zboží musí být doručeno prodávajícímu v původním nepoškozeném originálním balení bez známek užívání a opotřebení, v opačném případě bude kupní cena zboží ponížena o částku odpovídající opotřebení způsobeném užíváním zboží. Výši této částky určuje prodávající.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Pokud by některé z ustanovení těchto obchodních podmínek či uzavřené smlouvy bylo nebo se v budoucnu stalo neplatným, zůstává tím platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smlouvy nedotčena. Neplatné ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, které se bude co nejvíce blížit hospodářskému účelu původního ustanovení.

 
 


1617 návštěvníků


Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!